Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân In

Thủ tục hồ sơ

1/ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
2/ Giấy Chứng nhận đã cấp

Thời hạn giải quyết

không quá 12 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Thu phí, lệ phí

Theo quy định hiện hành.